Voda je život
co je Levitace a Detoxikace
kyslík a voda: nové perspektivy pro vaše zdraví
proč pít levitovanou vodu
levitační zařízení LEVEN
Kontakt

kyslík a voda: nové perspektivy pro vaše zdraví

Je všeobecně známo, že téměř všechny příznaky nemocí a stáří souvisejí s nedostatkem kyslíku. Po tisíciletí se v klasické čínské medicíně nasazuje dechová terapie. Tato terapie, stejně jako všechny moderní kyslíkové terapie, směřuje ke zlepšení zásobování lidského těla kyslíkem.

Následky nedostatku kyslíku jsou známy: brzdí činnost buněk tzn. látkovou výměnu, zapříčiňuje procesy stárnutí a zmenšuje schopnost proudění krve. Výdejem kyslíku a příjmem CO2 se červené krvinky značně zvětší a brání tak průtoku krve. Teprve příjmem kyslíku se červené krvinky opět zmenší, stanou se pohyblivějšími a krev je tak schopnější proudění. Zvláště pro náš mozek je zásobování kyslíkem životně důležité, protože již po dvou minutách bez kyslíku začínají odumírat mozkové buňky. Je proto pochopitelné, že již nepatrný nedostatek kyslíku vede k zeslabení soustředění a k únavě. Obsah kyslíku v krvi se s přibývajícím věkem plynule snižuje. Také jiné faktory, jako nikotin, alkohol a stres vedou ke zhoršení zásobování těla kyslíkem.

Kyslíkové terapie je nutno neomezeně přiřadit k přírodním léčebným metodám, protože se všechny zakládají na využití přírodní látky O2 a opírají se navíc o tisíciletou zkušenost dechové terapie. Nejvíce rozšířená inhalační terapie je kyslíková víceetapová terapie podle profesora von Ardenneho. Byla vyvinuta před cca. 30 lety a směřuje k odstranění nedostatku kyslíku ve tkáni. Velké úspěchy se touto terapií docílily u arteriárních a cévních poruch překrvení, u všech onemocnění v oblasti srdce, u regulace krevního tlaku a poškození jater .

Nejznámější intracévní resp. intrasvalová kyslíková terapie je oxyvenární terapie podle Dr. med. Regelsbergera. Používá se již cca. 40 let. Tento druh terapie se používá při poruchách prokrvení všeho druhu. Úspěchy se docílily také u bronchinálního astma, u chronických onemocnění jater, u otoků rozličného původu, u selháváni ledvin, u cerebrálních, koronárních a periferních poruch prokrvení a v doléčování srdečního infarktu a mozkové příhody.

Další terapie, jako hemotogenní oxidační terapie, kyslíková ionisační terapie, multisingulační terapie, mají podobné medicínské indikace. Důvodem, proč nejsou kyslíkové terapie více používány, jsou relativně vysoké náklady na přístroje a personál. Tím významnější je proto práce lékaře profesora Dr. Pakdamana, který vyvinul perorální kyslíkovou terapii (P .0. T .). Při početných studiích totiž zjistil, že podání vody, která byla obohacena fyzikálně uvolněným kyslíkem, podobně jak shora uvedená terapie, značně zvyšuje obsah kyslíku v krvi.

Kyslík se dostane trávícím systémem do orgánových a tkáňových buněk a zásobuje je. Dr. Pokadan zjistil při svých pokusech výrazné zlepšení medicinálního imunního statusu a krevního obrazu. Úspěšné nasazení P .0. T . paralelně k radioterapii bylo zveřejněné (M.J. Eble, F.Lohr, M. Wannenmacher: Oxygen Tension Distribution in Head and Neck Carcinomas after Peroral Oxygen Therapy, Onkologie 1995,18,136-140).

Kyslíkem obohacená pitná voda se stává stále oblíbenější, protože prokazatelně stimuluje látkovou výměnu v lidském organismu. Hlavně u sportovců bylo pozorováno všeobecné zvýšení výkonu. Při testech, prováděných v USA, bylo prokázáno, že sportovci, kteří požívali pravidelně každý den l litr vody vysoce obohacené kyslíkem po dobu jednoho týdne, zlepšili po jednom týdnu své vlastní časy v běhu na 5.000 m o cca. 30 s. Primář rehabilitačního centra Aspach v Rakousku, Dr. med. Gerhard Beck potvrzuje, že kyslíkem obohacenou vodou se docílí lepší regenerace u sportovců po extremních zátěžích.

Pitná voda z vodovodního řádu obsahuje mezi 1 až 4 mg kyslíku / litr, normální minerální voda neobsahuje prakticky žádný volný kyslík. Při obvyklých metodách obohacení vody kyslíkem se do vody kyslík "vtlačuje" přetlakem. Tím se docílí objemu kyslíku 40 až 60 mg / litr vody. Při levitativním obohacení vody kyslíkem se kyslík přivádí bez přetlaku. Voda přijme na základě extrémně zvětšeného povrchu během levitačního procesu kyslík dobrovolně. Takto přijímaný kyslík se ihned ve vodě homogenně a velice jemně rozdělí. Levitačním zařízením je možné docílit 70 až 90 mg kyslíku / litr vody. Touto metodou do vody přijmutý kyslík je jednoznačně stabilnější, než při metodě pracující s přetlakem. Toto je výsledek porovnávacích měření obsahu kyslíku ve 200 ml vody nalitých do otevřených nádob při pokojové teplotě (18° C) v časovém rozpětí pěti hodin.

Rozdíl mezi vodou levitovanou a "tlakovou" nalitou do otevřených nádob je viditelný již po velmi krátké době ve formě plynových bublinek, které tvoří uvolňující se kyslík, vpravený pod tlakem. Tato měření a pozorování dokazují, že levitační metodou vpravený kyslík může tělo důkladněji zásobovat, protože je na základě jeho vyšší stability a jemnějšího rozdělení lépe v těle transportovatelný.

Stabilizace krevního koloidního stavu "pitnou kůrou" -při využití levitované vody - střední délky trvání, dokumentovaného Brodfordovým testem

Rozpouštění pevných, tekutých nebo také plynných látek ve vodě je ve velké míře závislé od struktury vody. Příkladem takového rozpouštění je tvorba koloidních stavů a jejich stabilita, protože veškeré životní procesy probíhají na základě koloidního rozpouštění. Rostlinné šťávy a krev jsou nejvýznamnější příklady koloidních rozpouštění.

Poruchy látkové výměny v organismu jsou velmi často spojeny s narušením koloidního stavu. Z tělové tekutiny, neboli krve se vylučují pevné látky tzv. koagulace (srážení pevných látek z koloidního roztoku), které ovlivňují vlastnosti proudění krve. Jsou známy důsledky v podobě ucpání limpfů, kornatění cév apod. Pro náš organismus tak důležitý kyslík může být ale, pokud se koloidální stav prostředí v organismu naruší, pro tento organismus chemicky agresivní. Jeho molekuly tvoří tzv. volné radikály (atomy obsahující nepárové elektrony = vznik toxických látek -ROTS = reactive oxygen toxic substances). Krevní zkouškou HLB- Bradford (v USA vyvinutá morfologická prohlídka krve), je možné, kromě jiného, velmi jasně pozorovat souvislost mezi degenerativními změnami a poruchou koloidálního stavu krve.

Vedle početných technických využití (např. při výrobě koloidního cementového klihu) se levitovaná voda používá od roku 1987 také jako pitná voda. Přitom byly získány cenné zkušenosti účinnosti levitované vody na látkovou výměnu v lidském organismu.

Výsledky testů prováděných s 55 testovanými osobami v časovém rozmezí tří měsíců za spolupráce s výzkumným ústavem Roberta W. Bradforda v Německu potvrdili zkušenosti mnoha terapeutů a "uživatelů". Pravidelné požívání levitované vody vede k zesílenému vylučování "nečistot" z lidského organismu. Provedené prohlídky krve v testovacích řadách vykazují větší vylučování ROTS a látek vyvolávajících alergie, dále pak změnu hodnoty tuku v krvi směřující k normalizaci. Pitím levitované vody vyvolaná stabilizace koloidního stavu tekutin v organismu, dochází jasně k poklesu degenerativních jevů v krevních obrazech testovaných osob.

Je všeobecně známo, že detoxikační průběh může přechodně vyvolat doprovodné symptomy (např. bolení hlavy). Z tkáně vyplavené toxiny se dostanou před jejich opuštěním do krevního oběhu a mohou zapříčinit přechodné zhoršení stavu. Délka a intenzita tohoto stavu mohou být od osoby k osobě velmi rozdílné.

Na základě předložených výsledků testů je možné pozorovat rychlost a intenzitu detoxikačního průběhu v organismu, které se od osoby k osobě znatelně liší. Podle průběhu detoxikace lze pak předložené výsledky testů rozdělit do 4 skupin:

Skupina 1:
Krátkodobá detoxikace, která je prakticky uzavřena po 6 týdnech pití levitované vody, zlepšení krevního obrazu je znatelné již při meziprohlídce. V rámci kontrolního testu není znatelné žádné zhoršení krevního obrazu, jako následek detoxikačního procesu.

Skupina 2:
Detoxikace vede k nepřetržitému zlepšování krevního obrazu, která je prakticky po 12 týdnech pití levitované vody ukončena.

Skupina 3:
Detoxikace vede k neustálému zlepšování krevního obrazu, ale z předložených výsledků posledních
testů je patrno, že se stav i nadále bude zlepšovat tzn. kůra pití levitované vody není po 12 týdnech
uzavřena.

Skupina 4:
Po šesti týdnech kůry pití levitované vody prokazuje meziprohlídka nejprve zhoršení krevního obrazu. V následujících 6 týdnech se tendence mění a při závěrečné prohlídce se ukazuje znatelné zlepšení krevního obrazu.

Bradfordovy Testy
mezinárodně uznávané
zdravá krev
   
nemocná krev
 
před pitnou kůrou
   
po 3 měsících pitné kůry
 
před pitnou kůrou
   
po 3 měsících pitné kůry (3l vody denně)

 

 

 
Magnetoterapie - sestavy přístrojů | Magnetoterapie - možnosti použití
AQUA HEALTH CARE s.r.o. copyright ©2003, all rights reserved  .design by anapol.cz